SSF - Sveriges Segelfartygsförening - Swedish Sailing Ship Association
Startsidan |SSF internt      


Medlemsfartyg

Nordisk Seglats 2002 Alla våra medlemsfartyg presenteras i vårt fartygsregister. Uppgifterna i registret kan släpa efter något jämfört med det officiella registret som finns hos vår fartygsregistrator, men vi strävar naturligtvis efter att hålla nät-versionen så aktuell som möjligt.

Enligt stadgarna kan fartyg tas upp som medlem i föreningen om det är ett segelfartyg eller segelfartyg med hjälpmotor, som används eller tidigare har använts som seglande yrkesfartyg. Fartyget ska vara längre än 12 meter och bredare än 4 meter.

Ett fartyg som uppfyller kraven ovan som är under restaurering kan vara anslutet till föreningen och även nybyggda fartyg byggda och utformade i överensstämmelse med vedertagna traditioner för äldre segelfartyg i yrkessjöfart kan anslutas till föreningen.

Fartyg som ansöker om medlemsskap i SSF måste fullgöra ett s.k. aspirantår. Under denna period kommer fartyget och dess ägare att besiktigas av representanter för SSF. Rapporten från besiktningen ligger sedan till grund för styrelsens beslut om fartyget kan väljas in eller ej.

För närvarande har vi 60 fartyg registrerade som medlemmar och 2 stycken är upptagna som aspiranter. På denna karta kan du se var en del av dem hör hemma.

En del av fartygen ägs av föreningar medan andra ägs av privatpersoner. Ett stort antal av våra medlemsfartyg anordnar seglar- och/eller lägerskolor för både ungdomar och vuxna.

Mer information om seglarskolor och liknande finns ofta på skutornas egna hemsidor.


Vad får du för din medlemsavgift i SSF?

Förutom tidskriften Fördevind som kommer ut med fyra nummer per år stödjer du vårt långsiktiga arbete med att hålla de sista kvarvarande ännu seglande handelsfartygen just seglande. En del av våra medlemsfartyg arrangerar seglarskolor som syftar till att föra vidar kunskaperna om traditionellt sjömanskap.
Ingen statistik för år 2016 inrapporterad.

Siffror för andra år: 2015 - 2016 - 2017

 

 


© Sveriges Segelfartygsförening 1998-2017 Skriv ut sidan